XXVIII Ukrainian Volleyball Championship. Superliga Woman


Bilozhar-Meduniversytet Vinnytsia


Halychanka-TNEU-GADZ


Khimik Yuzhne


KHOVUFKS


Novator


Orbita-ZNU-ZODUSH


Rehina-MEGU-OSHVSM


Universytet-SHVSM


Volyn-Universytet-ODUSH


Bilozhar-Meduniversytet Vinnytsia


Halychanka-TNEU-GADZ


Khimik Yuzhne


KHOVUFKS


Novator


Orbita-ZNU-ZODUSH


Rehina-MEGU-OSHVSM


Universytet-SHVSM


Volyn-Universytet-ODUSH