Ukrainian Cup 2018/19 Volleyball Men

Ukrainian Cup 2018/19 Men

CupM Round 1 Standing
TeamRanking PointsMatchesSetsPointsResults BreakdownSet RatioPoint RatioPenalty
  PlayedWonLostWonLostWonLost3-03-13-22-31-30-3   

VC Zhytychi

9

3

3

0

9

0

225

140

3

0

0

0

0

0

-

1.607

-

Favoryt

9

3

3

0

9

0

226

160

3

0

0

0

0

0

-

1.412

-

DSO

9

3

3

0

9

2

268

227

1

2

0

0

0

0

4.50

1.181

-

VSC MHP Vinnytsia

8

3

3

0

9

3

274

252

1

1

1

0

0

0

3.00

1.087

-

Bulava

8

3

3

0

9

4

298

263

0

2

1

0

0

0

2.25

1.133

-

VC Bakhmut-SHVSM

8

3

3

0

9

4

301

270

0

2

1

0

0

0

2.25

1.115

-

Lokomotyv-KHDVUFK #1 Kharkiv

7

3

2

1

8

4

275

233

1

1

0

1

0

0

2.00

1.180

-

VC Zavair-SDUSHOR im. Litvaka B.D. Berezivka

6

2

2

0

6

0

150

105

2

0

0

0

0

0

-

1.429

-

VC Kryzhopil

6

3

2

1

6

3

205

186

2

0

0

0

0

1

2.00

1.102

-

Oliurtrans

6

3

2

1

7

4

245

218

1

1

0

0

1

0

1.75

1.124

-

Podoliany Horodok-Podoliany

6

3

2

1

6

4

230

224

1

1

0

0

0

1

1.50

1.027

-

VC Nikopol

6

3

2

1

6

4

223

222

1

1

0

0

0

1

1.50

1.004

-

VC Politekhnik-Odesa

6

3

2

1

8

6

305

281

0

1

1

1

0

0

1.33

1.085

-

VC Dodrotvir

4

3

1

2

6

7

278

265

0

1

0

1

1

0

0.86

1.049

-

KP VC Dnipro

4

3

1

2

6

7

288

275

0

1

0

1

1

0

0.86

1.047

-

Vhoru

3

2

1

1

3

3

121

136

1

0

0

0

0

1

1.00

0.890

-

Novator-2-Prykordonnyk

3

3

1

2

5

7

271

285

0

1

0

0

2

0

0.71

0.951

-

Zmiivskii enerhetyk

3

3

1

2

4

6

223

222

1

0

0

0

1

1

0.67

1.004

-

FFV TSDPU

3

3

1

2

3

6

170

202

1

0

0

0

0

2

0.50

0.842

-

Pokrovsk

2

3

1

2

5

8

270

306

0

0

1

0

2

0

0.62

0.882

-

DUSSH-DDMA

1

3

0

3

3

9

248

285

0

0

0

1

1

1

0.33

0.870

-

KHAES-NAEK

0

3

0

3

2

9

236

269

0

0

0

0

2

1

0.22

0.877

-

Invasport-Meteor (m)

0

3

0

3

2

9

214

273

0

0

0

0

2

1

0.22

0.784

-

Zakhidrembud

0

3

0

3

2

9

190

265

0

0

0

0

2

1

0.22

0.717

-

Ahro-Sport

0

2

0

2

0

6

120

150

0

0

0

0

0

2

0.00

0.800

-

KHOVUFKS (m)

0

3

0

3

0

9

158

226

0

0

0

0

0

3

0.00

0.699

-

Akademiia-DPtS

0

3

0

3

0

9

153

225

0

0

0

0

0

3

0.00

0.680

-




CupM Round 1 Standing Results Breakdown

Results Breakdown

CupM

Guest Team

Ahro-Sp

VC Bakh

Bulav

DUSSH-D

KP VC D

VC Dodr

Akademi

DSO

Favory

FFV TSD

Invaspo

KHAES-N

KHOVUFK

VC Kryz

Lokomot

VC Niko

Novator

Oliurtr

Podol

Pokrovs

VC Poli

Vhor

VSC MHP

Zakhidr

VC Zava

VC Zhyt

Zmiivsk

Home Team

Ahro-Sport (Ahro-Sp)

0 - 3

0 - 3

VC Bakhmut-SHVSM (VC Bakh)

3 - 2

3 - 1

Bulava (Bulav)

3 - 1

3 - 1

DUSSH-DDMA (DUSSH-D)

1 - 3

KP VC Dnipro (KP VC D)

2 - 3

1 - 3

VC Dodrotvir (VC Dodr)

2 - 3

Akademiia-DPtS (Akademi)

0 - 3

0 - 3

DSO (DSO)

3 - 0

Favoryt (Favory)

3 - 0

3 - 0

FFV TSDPU (FFV TSD)

0 - 3

Invasport-Meteor (m) (Invaspo)

1 - 3

KHAES-NAEK (KHAES-N)

1 - 3

0 - 3

KHOVUFKS (m) (KHOVUFK)

0 - 3

VC Kryzhopil (VC Kryz)

3 - 0

Lokomotyv-KHDVUFK #1 Kharkiv (Lokomot)

3 - 0

VC Nikopol (VC Niko)

3 - 0

Novator-2-Prykordonnyk (Novator)

1 - 3

3 - 1

Oliurtrans (Oliurtr)

3 - 1

Podoliany Horodok-Podoliany (Podol)

3 - 1

Pokrovsk (Pokrovs)

3 - 2

1 - 3

VC Politekhnik-Odesa (VC Poli)

3 - 1

Vhoru (Vhor)

VSC MHP Vinnytsia (VSC MHP)

3 - 0

3 - 2

Zakhidrembud (Zakhidr)

1 - 3

0 - 3

VC Zavair-SDUSHOR im. Litvaka B.D. Berezivka (VC Zava)

3 - 0

VC Zhytychi (VC Zhyt)

3 - 0

3 - 0

Zmiivskii enerhetyk (Zmiivsk)

3 - 0

1 - 3

CupM Round 2 Standing
TeamRanking PointsMatchesSetsPointsResults BreakdownSet RatioPoint RatioPenalty
  PlayedWonLostWonLostWonLost3-03-13-22-31-30-3   

VC Zhytychi

9

3

3

0

9

0

225

165

3

0

0

0

0

0

-

1.364

-

Favoryt

9

3

3

0

9

1

257

207

2

1

0

0

0

0

9.00

1.242

-

Oliurtrans

8

3

3

0

9

4

296

275

0

2

1

0

0

0

2.25

1.076

-

VC Politekhnik-Odesa

6

3

2

1

7

3

236

198

2

0

0

0

1

0

2.33

1.192

-

Bulava

6

3

2

1

7

3

238

206

2

0

0

0

1

0

2.33

1.155

-

Lokomotyv-KHDVUFK #1 Kharkiv

6

3

2

1

6

3

208

181

2

0

0

0

0

1

2.00

1.149

-

VSC MHP Vinnytsia

6

3

2

1

6

5

262

241

0

2

0

0

0

1

1.20

1.087

-

SHVSM-SumDU

5

3

2

1

6

5

238

245

1

0

1

0

0

1

1.20

0.971

-

Burevisnyk-SHVSM

4

3

1

2

6

6

273

261

1

0

0

1

1

0

1.00

1.046

-

DSO

4

3

1

2

5

6

232

222

1

0

0

1

0

1

0.83

1.045

-

Podoliany

3

3

1

2

4

6

209

231

1

0

0

0

1

1

0.67

0.905

-

VC Bakhmut-SHVSM

3

3

1

2

3

6

182

213

1

0

0

0

0

2

0.50

0.854

-

VC Zavair-SDUSHOR im. Litvaka B.D.

3

3

1

2

3

6

171

207

1

0

0

0

0

2

0.50

0.826

-

Vhoru

0

3

0

3

1

9

178

247

0

0

0

0

1

2

0.11

0.721

-

VC Nikopol

0

3

0

3

0

9

174

225

0

0

0

0

0

3

0.00

0.773

-

VC Kryzhopil

0

3

0

3

0

9

175

230

0

0

0

0

0

3

0.00

0.761

-




CupM Round 2 Standing Results Breakdown

Results Breakdown

CupM

Guest Team

VC Bakh

Bulav

Burevis

DSO

Favory

VC Kryz

Lokomot

VC Niko

Oliurtr

Podoliany

VC Poli

SHVSM-S

Vhor

VSC MHP

VC Zava

VC Zhyt

Home Team

VC Bakhmut-SHVSM (VC Bakh)

0 - 3

0 - 3

Bulava (Bulav)

1 - 3

Burevisnyk-SHVSM (Burevis)

3 - 0

2 - 3

DSO (DSO)

0 - 3

3 - 0

Favoryt (Favory)

3 - 1

3 - 0

VC Kryzhopil (VC Kryz)

0 - 3

Lokomotyv-KHDVUFK #1 Kharkiv (Lokomot)

3 - 0

3 - 0

VC Nikopol (VC Niko)

0 - 3

0 - 3

Oliurtrans (Oliurtr)

3 - 2

3 - 1

Podoliany (Podoliany)

0 - 3

VC Politekhnik-Odesa (VC Poli)

3 - 0

SHVSM-SumDU (SHVSM-S)

0 - 3

Vhoru (Vhor)

1 - 3

VSC MHP Vinnytsia (VSC MHP)

0 - 3

3 - 1

VC Zavair-SDUSHOR im. Litvaka B.D. (VC Zava)

0 - 3

VC Zhytychi (VC Zhyt)

3 - 0

CupM Round 3 Standing
TeamRanking PointsMatchesSetsPointsResults BreakdownSet RatioPoint RatioPenalty
  PlayedWonLostWonLostWonLost3-03-13-22-31-30-3   

VC Zhytychi

9

3

3

0

9

1

247

173

2

1

0

0

0

0

9.00

1.428

-

VC Sertse Podillia

6

2

2

0

6

1

177

121

1

1

0

0

0

0

6.00

1.463

-

VC MHP Vinnytsia

6

2

2

0

6

2

193

160

0

2

0

0

0

0

3.00

1.206

-

SHVSM-SumDU

5

2

2

0

6

3

203

186

0

1

1

0

0

0

2.00

1.091

-

Novator

5

3

2

1

6

6

270

255

0

1

1

0

0

1

1.00

1.059

-

Favoryt

4

2

1

1

5

3

181

160

1

0

0

1

0

0

1.67

1.131

-

VC Barkom-Kazhany

3

2

1

1

4

3

159

144

1

0

0

0

1

0

1.33

1.104

-

VC Politekhnik-Odesa

3

2

1

1

4

4

180

189

0

1

0

0

1

0

1.00

0.952

-

Lokomotyv-KHDVUFK #1 Kharkiv

3

3

1

2

4

6

197

223

1

0

0

0

1

1

0.67

0.883

-

VSC MHP Vinnytsia

1

3

0

3

3

9

225

288

0

0

0

1

1

1

0.33

0.781

-

Oliurtrans

0

2

0

2

1

6

134

172

0

0

0

0

1

1

0.17

0.779

-

Bulava

0

2

0

2

1

6

125

172

0

0

0

0

1

1

0.17

0.727

-

Zbirna Kharkivskoi obl-Law Academy

0

2

0

2

1

6

127

175

0

0

0

0

1

1

0.17

0.726

-




CupM Round 3 Standing Results Breakdown

Results Breakdown

CupM

Guest Team

Barkom

Bulav

Favory

Zbirna

Lokomot

Novato

Oliurtr

VC Poli

SHVSM-S

VC MHP

VC Sert

VSC MHP

VC Zhyt

Home Team

VC Barkom-Kazhany (Barkom)

1 - 3

Bulava (Bulav)

1 - 3

Favoryt (Favory)

3 - 0

Zbirna Kharkivskoi obl-Law Academy (Zbirna )

0 - 3

1 - 3

Lokomotyv-KHDVUFK #1 Kharkiv (Lokomot)

1 - 3

0 - 3

Novator (Novato)

3 - 2

Oliurtrans (Oliurtr)

VC Politekhnik-Odesa (VC Poli)

SHVSM-SumDU (SHVSM-S)

3 - 2

3 - 1

VC MHP Vinnytsia (VC MHP )

VC Sertse Podillia (VC Sert)

3 - 0

3 - 1

VSC MHP Vinnytsia (VSC MHP)

0 - 3

VC Zhytychi (VC Zhyt)

3 - 0

3 - 1

CupM Round 4 Standing
TeamRanking PointsMatchesSetsPointsResults BreakdownSet RatioPoint RatioPenalty
  PlayedWonLostWonLostWonLost3-03-13-22-31-30-3   

Favoryt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.000

-

Novator

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.000

-

SHVSM-SumDU

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.000

-

VC Barkom-Kazhany

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.000

-

VC MHP Vinnytsia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.000

-

VC Politekhnik-Odesa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.000

-

VC Sertse Podillia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.000

-

VC Zhytychi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.000

-




CupM Round 4 Standing Results Breakdown

Results Breakdown

CupM

Guest Team

Barkom

Favory

Novato

VC Poli

SHVSM-S

VC MHP

VC Sert

VC Zhyt

Home Team

VC Barkom-Kazhany (Barkom)

Favoryt (Favory)

Novator (Novato)

VC Politekhnik-Odesa (VC Poli)

SHVSM-SumDU (SHVSM-S)

VC MHP Vinnytsia (VC MHP )

VC Sertse Podillia (VC Sert)

VC Zhytychi (VC Zhyt)