Ukrainian Cup 2018/19 Volleyball Men


Ahro-Sport


Akademiia-DPtS


Bulava


Burevisnyk-SHVSM


DSO TNEU


DUSSH-DDMA


Favoryt


FFV TSDPU


Invasport-Meteor (m)


KHAES-NAEK


KHOVUFKS (m)


KP VC Dnipro


Lokomotyv-KHDVUFK #1 Kharkiv


Novator


Novator-2-Prykordonnyk


Oliurtrans


Podoliany


Pokrovsk


SHVSM-SumDU


VC Bakhmut-SHVSM


VC Barkom-Kazhany


VC Dodrotvir


VC Kryzhopil


VC MHP Vinnytsia


VC Nikopol


VC Politekhnik-Odesa


VC Sertse Podillia


VC Zavair-SDUSHOR im. Litvaka B.D.


VC Zhytychi


Vhoru


VSC MHP Vinnytsia


Zakhidrembud


Zbirna Kharkivskoi obl-Law Academy


Zmiivskii enerhetyk


Ahro-Sport


Akademiia-DPtS


Bulava


Burevisnyk-SHVSM


DSO TNEU


DUSSH-DDMA


Favoryt


FFV TSDPU


Invasport-Meteor (m)


KHAES-NAEK


KHOVUFKS (m)


KP VC Dnipro


Lokomotyv-KHDVUFK #1 Kharkiv


Novator


Novator-2-Prykordonnyk


Oliurtrans


Podoliany


Pokrovsk


SHVSM-SumDU


VC Bakhmut-SHVSM


VC Barkom-Kazhany


VC Dodrotvir


VC Kryzhopil


VC MHP Vinnytsia


VC Nikopol


VC Politekhnik-Odesa


VC Sertse Podillia


VC Zavair-SDUSHOR im. Litvaka B.D.


VC Zhytychi


Vhoru


VSC MHP Vinnytsia


Zakhidrembud


Zbirna Kharkivskoi obl-Law Academy


Zmiivskii enerhetyk