Ukrainian Cup 2018/19 Volleyball Wom


Bilozhar-Meduniversytet Vinnytsia


Halychanka-TNEU-GADZ


Invasport-Meteor


Khimik Yuzhne


KHOVUFKS


Novator


Orbita-ZNU-ZODUSH


Rehina-MEGU-OSHVSM


Universytet-SHVSM


VC Polissia


Volyn-Universytet-ODUSH


Bilozhar-Meduniversytet Vinnytsia


Halychanka-TNEU-GADZ


Invasport-Meteor


Khimik Yuzhne


KHOVUFKS


Novator


Orbita-ZNU-ZODUSH


Rehina-MEGU-OSHVSM


Universytet-SHVSM


VC Polissia


Volyn-Universytet-ODUSH