XXVIII Ukrainian Volleyball Championship. Superliga Woman

8 лютого 2019 р. - 18:00 

SK VNMU Vinnytsia  (Spectators: 343)

Bosenko Volodymyr - Hranko Kateryna

Bilozhar-Meduniversytet Vinnytsia
3
VS
1
Novator

25/16 25/19 24/26 25/21

8 лютого 2019 р. - 18:00 

Vinnytsia  (Spectators: 343)

Bosenko V. - Hranko K.

3
Bilozhar-Meduniversytet Vinnytsia

25/16

25/19

24/26

25/21

1
Novator

Match Statistics

Bilozhar-Meduniversytet Vinnytsia 

(Coach: Iakusheva Yuliia)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Iakusheva Yuliia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

2

Lyzanets Anna

1

2

1

2

9

6

9

9

24

-

3

-

-

.

.

-

.

4

-

-

3

75%

3

3

3

3

Mazenko Maryna

*

*

1

-

-1

1

3

-

-

-

-

.

.

-

.

5

1

1

-

0%

-

1

1

4

Lozinska Mariia

3

4

3

4

11

3

7

11

11

2

-

2

-

0%

0%

2

0%

16

-

2

8

50%

8

3

3

5

Luzhetska Diana

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

6

Mashkovska Tetiana

6

1

6

1

5

3

3

5

8

1

-

-

-

.

.

-

.

8

1

-

4

50%

4

1

1

9

Rotar Tetiana (L)

*

*

*

*

-

-

-3

-

-

-

-

24

3

46%

38%

24

46%

-

-

-

-

.

-

-

-

10

Iakusheva Valeriia

4

5

4

5

10

6

-2

10

16

1

2

17

4

29%

29%

17

29%

26

4

3

6

23%

6

2

2

11

Tkachenko Anastasiia

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

12

Frankevych Diana

5

6

5

6

11

5

6

11

19

-

2

26

1

42%

31%

26

42%

23

2

2

7

30%

7

2

2

13

Rastochylo Olena

2

3

2

3

9

4

6

9

15

-

-

-

-

.

.

-

.

20

2

1

7

35%

7

2

2

14

Lysenko Anastasiia (L)

*

-

-

-1

-

-

-

-

2

1

50%

50%

2

50%

-

-

-

-

.

-

-

-

15

Dnyschenko Anastasiia

*

*

*

-

-

-1

-

2

-

-

-

-

.

.

-

.

2

1

-

-

0%

-

-

-

TOTALS

56

27

23

56

98

4

7

71

9

39%

32%

71

39%

104

11

9

35

34%

35

14

14

Novator 

(Coach: Kolisetskiy Oleksii)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Demyshyna Anastasiia

3

3

3

3

7

1

5

7

16

-

-

-

-

.

.

-

.

11

1

1

5

45%

5

2

2

2

Nudha Valeriia

2

2

*

*

6

2

-6

6

10

4

-

20

2

30%

20%

20

30%

19

4

2

5

26%

5

1

1

3

GRYSCHUK Anastasiia

6

6

6

6

11

10

8

11

13

1

5

-

-

.

.

-

.

6

1

1

2

33%

2

4

4

5

ZUY Kateryna

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

9

HRECHKA Nadiya

*

*

-

-

-

-

-

-

-

8

-

25%

25%

8

25%

-

-

-

-

.

-

-

-

10

Fedoriak Olena

4

*

5

5

10

2

4

10

7

2

1

7

1

14%

0%

7

14%

17

2

1

9

53%

9

-

-

11

Matviychuk Oleksandra

5

5

2

2

16

8

-3

16

12

3

1

24

2

46%

33%

24

46%

43

8

6

13

30%

13

2

2

12

Iaremchuk Anastasiia

1

1

1

1

2

-

-3

2

11

2

-

-

-

.

.

-

.

6

1

2

2

33%

2

-

-

13

Kolisetska Anastasiia (L)

*

*

*

*

-

-

-1

-

-

-

-

19

1

32%

21%

19

32%

-

-

-

-

.

-

-

-

14

Aloshko Lyubov

*

4

4

4

8

2

2

8

14

-

2

16

1

50%

44%

16

50%

20

4

1

6

30%

6

-

-

TOTALS

60

25

6

60

83

12

9

94

7

36%

27%

94

36%

122

21

14

42

34%

42

9

9

SET 1

Bilozhar-Meduniversytet Vinnytsia 

(Coach: Iakusheva Yuliia)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Iakusheva Yuliia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

2

Lyzanets Anna

1

2

1

2

2

8

-

-

-

-

.

.

-

.

2

-

-

2

100%

2

-

-

3

Mazenko Maryna

*

-

-

-

-

1

-

-

-

-

.

.

-

.

1

-

-

-

0%

-

-

-

4

Lozinska Mariia

3

2

-

2

2

2

-

-

-

-

.

.

-

.

5

-

-

2

40%

2

-

-

5

Luzhetska Diana

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

6

Mashkovska Tetiana

6

1

1

-

1

1

1

-

-

-

.

.

-

.

2

-

-

1

50%

1

-

-

9

Rotar Tetiana

*

-

-

-

-

-

-

-

3

-

67%

67%

3

67%

-

-

-

-

.

-

-

-

10

Iakusheva Valeriia

4

1

-

-

1

3

-

-

4

-

25%

25%

4

25%

7

1

-

1

14%

1

-

-

11

Tkachenko Anastasiia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

12

Frankevych Diana

5

2

1

1

2

7

-

1

4

-

50%

50%

4

50%

5

1

-

1

20%

1

-

-

13

Rastochylo Olena

2

3

2

3

3

3

-

-

-

-

.

.

-

.

3

-

-

2

67%

2

1

1

14

Lysenko Anastasiia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

15

Dnyschenko Anastasiia

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

TOTALS

11

5

8

11

25

1

1

11

-

45%

45%

11

45%

25

2

-

9

36%

9

1

1

Novator 

(Coach: Kolisetskiy Oleksii)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Demyshyna Anastasiia

3

2

-

2

2

2

-

-

-

-

.

.

-

.

2

-

-

2

100%

2

-

-

2

Nudha Valeriia

2

3

1

-4

3

5

3

-

6

-

0%

0%

6

0%

12

3

1

3

25%

3

-

-

3

GRYSCHUK Anastasiia

6

-

-

-

-

1

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

5

ZUY Kateryna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

9

HRECHKA Nadiya

*

-

-

-

-

-

-

-

6

-

33%

33%

6

33%

-

-

-

-

.

-

-

-

10

Fedoriak Olena

4

2

-

-1

2

3

1

-

1

-

100%

0%

1

100%

6

2

-

2

33%

2

-

-

11

Matviychuk Oleksandra

5

5

1

2

5

2

1

-

7

1

57%

43%

7

57%

10

1

-

5

50%

5

-

-

12

Iaremchuk Anastasiia

1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

.

.

-

.

1

-

-

-

0%

-

-

-

13

Kolisetska Anastasiia

*

-

-

-

-

-

-

-

3

-

33%

0%

3

33%

-

-

-

-

.

-

-

-

14

Aloshko Lyubov

*

-

-

-1

-

1

-

-

1

-

100%

100%

1

100%

2

1

-

-

0%

-

-

-

TOTALS

12

2

-2

12

16

5

-

24

1

38%

25%

24

38%

33

7

1

12

36%

12

-

-

SET 2

Bilozhar-Meduniversytet Vinnytsia 

(Coach: Iakusheva Yuliia)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Iakusheva Yuliia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

2

Lyzanets Anna

2

1

1

1

1

2

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

1

1

3

Mazenko Maryna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

4

Lozinska Mariia

4

3

1

-

3

4

1

-

-

-

.

.

-

.

4

-

2

1

25%

1

2

2

5

Luzhetska Diana

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

6

Mashkovska Tetiana

1

3

2

3

3

1

-

-

-

-

.

.

-

.

4

-

-

3

75%

3

-

-

9

Rotar Tetiana

*

-

-

-

-

-

-

-

6

-

83%

50%

6

83%

-

-

-

-

.

-

-

-

10

Iakusheva Valeriia

5

3

2

-

3

6

1

1

6

1

33%

33%

6

33%

7

-

1

1

14%

1

1

1

11

Tkachenko Anastasiia

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

12

Frankevych Diana

6

2

1

2

2

4

-

-

6

-

50%

50%

6

50%

5

-

-

2

40%

2

-

-

13

Rastochylo Olena

3

1

-

-1

1

6

-

-

-

-

.

.

-

.

6

1

1

1

17%

1

-

-

14

Lysenko Anastasiia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

15

Dnyschenko Anastasiia

*

-

-

-

-

1

-

-

-

-

.

.

-

.

1

-

-

-

0%

-

-

-

TOTALS

13

7

5

13

24

2

1

18

1

56%

44%

18

56%

27

1

4

8

30%

8

4

4

Novator 

(Coach: Kolisetskiy Oleksii)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

Demyshyna Anastasiia

3

1

1

-

1

7

-

-

-

-

.

.

-

.

2

-

1

-

0%

-

1

1

2

Nudha Valeriia

2

2

1

-2

2

2

1

-

6

1

50%

33%

6

50%

6

1

1

1

17%

1

1

1

3

GRYSCHUK Anastasiia

6

3

3

2

3

3

-

1

-

-

.

.

-

.

2

1

-

1

50%

1

1

1

5

ZUY Kateryna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

9

HRECHKA Nadiya

*

-

-

-

-

-

-

-

2

-

0%

0%

2

0%

-

-

-

-

.

-

-

-

10

Fedoriak Olena

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

11

Matviychuk Oleksandra

5

3

3

-1

3

2

-

-

6

-

33%

17%

6

33%

11

2

2

2

18%

2

1

1

12

Iaremchuk Anastasiia

1

1

-

-

1

4

1

-

-

-

.

.

-

.

1

-

-

1

100%

1

-

-

13

Kolisetska Anastasiia

*

-

-

-

-

-

-

-

7

-

29%

29%

7

29%

-

-

-

-

.

-

-